Τεχνικός Ασφαλείας

Tο ΚΕΚ πραγματοποιεί ειδικά σεμινάρια κατάρτισης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στη Β’ κατηγορία (μεσαίας επικινδυνότητας) και Γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3850/2010) για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Δύναται είτε ο εργοδότης είτε εργαζόμενος της επιχείρησης να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας κατά περίπτωση, εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-51.47.000

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β΄  &  Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ


Νομοθεσία

  1. Νόμος 3850/2010: Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων
  2. Π.Δ. 16/1996: Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK
  3. Π.Δ. 305/1996:  Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε   συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK
  4. Π.Δ. 105/1995: Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK
  5. Π.Δ. 41/2012: Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών»
Σημείωση: Πλήρης κατάλογος Νομοθετημάτων για την υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία βρίσκεται στις σελίδες του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  / Νομοθεσία


Έντυπα - Εκδόσεις

(Επιλογές από την Ελληνική Βιβλιογραφία, ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται συνεχώς...)


  • Εργαλείο για την Εκτίμηση Κινδύνου (σελ. 53,  2009)
  • Πρακτικές Οδηγίες για την σύνταξη Εκτίμησης Κινδύνου στις Μικρές Επιχειρήσεις - 5 Απλά βήματα (σελ. 16, 1998)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • EU-OSHA: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
  • 3Μ HELLAS: Κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

 INNOVATOR ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Στεφανοπούλου 1, Γαλάτσι

 

(210) 51.47.000

innepe@yahoo.com

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για έγκαιρη ενημέρωση.

Please enable the javascript to submit this form